Mokotowska Garażówka! @ ulica Kazimierzowska 60, 02-543 Warszawa, Polska, Warszawa [29 lipca]

Mokotowska Garażówka!


974
29
lipca
11:00 - 18:00

 Strona wydarzenia
ulica Kazimierzowska 60, 02-543 Warszawa, Polska
CO i KIEDY?

Półmetek wakacji to dobra chwila na letni remanent szaf, kuchennych szafek, półek z książkami, puzderek z biżuterią i wielu, wielu innych codziennych imponderabilii. Startujemy z czyszczeniem 29 lipca 2017 r. o godz. 11.00. Osoby sprzedające prosimy o wcześniejsze przybycie (najwcześniej o 10.00). Udział w garażówce jest całkowicie bezpłatny!

GDZIE?

Boisko Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 (róg Madalińskiego i Kazimierzowskiej). Jest bardzo dużo miejsca. Zmieszczą się wszyscy :)

W pobliżu szkoły kursują linie:

przystanek METRO POLE MOKOTOWSKIE: 17, 33, 119, 167, 168, 174, 195, 700
przystanek WIŚNIOWA: 119, 167, 168, 195
przystanek MADALIŃSKIEGO: 138, 168, 174, 195, 700
przystanek MADALIŃSKIEGO-SZPITAL: 138

JAK?

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa (tj. wystawienia stoiska) na poniższy mejl. Prześlemy wówczas regulamin w wersji elektronicznej, który po wypełnieniu należy nam odesłać (na końcu regulaminu należy wpisać imię, nazwisko i numer telefonu). Wysłanie regulaminu jest jednoznaczne z jego akceptacją.

mejl: [email protected]
— REGULAMIN

Wyprzedaż Garażowa Górnego Mokotowa
29 lipca 2017 r.
godz. 11.00-18.00

1. Organizatorami Wyprzedaży Garażowej Górnego Mokotowa są Natalia Brzozowska i Piotr Krzyżanowski wraz z grupą mieszkańców Górnego Mokotowa.

2. Wyprzedaż Garażowa Górnego Mokotowa odbędzie się na terenie Orlika należącego do Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22, ul. Kazimierzowska 60, 02-543, Warszawa

3. Godziny otwarcia wyprzedaży garażowej w dn. 29.07 2017 r. w godz. 11.00-18.00. Udział w Wyprzedaży Garażowej jest bezpłatny zarówno dla sprzedających, jak i kupujących.

4. Do zawarcia umowy uczestnictwa w Wyprzedaży Garażowej Górnego Mokotowa dochodzi po podpisaniu i przesłaniu drogą elektroniczną Regulaminu do organizatora wyprzedaży.

5. Wystawca może utracić prawo do udziału w Wyprzedaży Garażowej Górnego Mokotowa z chwilą nieprzestrzegania przepisów Regulaminu.

6. Wystawca urządza stoisko na udostępnionym przez Organizatora oraz wskazanym przez niego miejscu. Wystawca zobowiązany jest do zaaranżowania i zorganizowania stoiska we własnym zakresie i według wytycznych Organizatora odnośnie wielkości i estetyki stoiska.

7. Podpisany Regulamin należy przesłać do Organizatora w terminie najpóźniej do 28 lipca b.r. na adres email [email protected] i podanie: imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowego. Zgłoszeniom po terminie nie możemy zagwarantować udziału w Wyprzedaży Garażowej.

8. Na stoisku prowadzić można sprzedaż i promocję swoich produktów. Wszelka sprzedaż i promocja poza obrębem stoiska jest zabroniona. Sprzedaż odbywa się na własną odpowiedzialność. Przedmiotami wystawianymi na wymianę lub ewentualną sprzedaż mogą być wyłącznie rzeczy będące własnością uczestników wyprzedaży (nowe, używane, nieudane zakupy/prezenty). Niedozwolone jest wystawianie na wyprzedaży rzeczy pochodzących z nielegalnych źródeł, budzących kontrowersje, brudnych, zniszczonych, a także towarów wymagających posiadania specjalnych zezwoleń (alkohol, broń etc.)

9. Niedozwolone jest demontowanie stoiska przed godziną 16.00. Jedynym odstępstwem od tej zasady są złe warunki pogodowe uniemożliwiające sprzedaż.

10. Wystawca zobowiązany jest do zdemontowania stoiska, usunięcia eksponatów oraz przywrócenia zajmowanej powierzchni pierwotnego stanu na koniec dnia Wyprzedaży Garażowej.

11. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, celnych i handlowych. Organizator nie odpowiada za ewentualne wykroczenia z tego tytułu przez Wystawców.

12. Uczestnictwo w wyprzedaży jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć z wizerunkiem uczestnika do celów promocyjnych na stronie wyprzedaży. Zdjęcia nie są zbliżeniowe i mają na celu tylko oddanie charakteru imprezy.

13. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób ani uszkodzenia eksponatów znajdujących się na terenie Wyprzedaży Garażowej.

14. Organizator nie odpowiada za pojazdy ani inne ruchomości pozostawione na terenie Wyprzedaży Garażowej.

15. Wystawca może prezentować na stoisku produkty zaakceptowane przez organizatora — zgłoszone wcześniej.

16. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą z włamaniem do pomieszczeń wystawienniczych lub miejsc składowych, za szkody wyrządzone z winy Wystawcy, za przerwę w dostawie mediów oraz za szkody spowodowane siłą wyższą, jak strajki, zamieszki, pożar, uderzenia pioruna, huragan, powódź, grad, deszcz.

17. W przypadku okoliczności od niego niezależnych Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia lub odłożenia Wyprzedaży Garażowej.

18. Wszelkie spory mogące wynikać z udziału w Wyprzedaży Garażowej poddaje się orzecznictwu Sądu miejscowo właściwego dla siedziby Organizatora.

19. Wystawca biorący udział w Wyprzedaży Garażowej zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

20. Organizator zastrzega możliwość prowadzenia dodatkowych przepisów regulaminowych oraz innych zmian regulowanych stosownym.

21. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06.07.2017 r.

— ZOBOWIĄZANIA WYSTAWCY

1. Wystawca zobowiązuje się do pokrycia, ze środków własnych, wszelkich kosztów związanych z udziałem w Wyprzedaży Garażowej oraz przygotowaniem stoiska.

2. Strony zgodnie ustalają, że obowiązek pozyskania wszelkich wymaganych zgód, zezwoleń związanych z prowadzeniem sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wystawcy.

3. Zważywszy, że Organizator nie realizuje sprzedaży, a jedynie udostępnia przestrzeń w celu organizacji Wydarzenia, wszelka odpowiedzialność w powyższym zakresie zostaje wobec Organizatora wyłączona.

4. Wystawca oświadcza, iż realizacja Wydarzenia w żaden sposób nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności osobistych lub majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych w myśl przepisów Ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim lub prawach pokrewnych. Jakkolwiek w razie stwierdzenia, iż doszło do takiego naruszenia lub wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z takim naruszeniem, Wystawca oświadcza, że ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność za takie naruszenia oraz poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnymi procesami sądowymi, w tym także koszty zastępstwa procesowego.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Warszawie :

Cigarettes After Sex @ Progresja
Progresja
Bonobo Live : Hala Kolo, Warsaw - SOLD OUT
Hala Koło
Instytut
Instytut
Festiwal Pierogów Świata vol.2
Klubokawiarnia Medyka
Impreza dla smutnych ludzi I Hydrozagadka I lista fb free
Klub Hydrozagadka
Biegnij Warszawo 2017
Biegnij Warszawo
29. Bieg Niepodległości
AKTYWNA WARSZAWA
Warsaw Comic Con Fall Edition 2017 // II edycja
Ptak Warsaw Expo
Ja, mój autyzm i świat
ulica Księcia Trojdena 2A, 02-109 Warszawa, Polska